תפריט ראשי

חזור - [IMG]

נכסי קריירה ואופציות

 

מה הם נכסי קריירה?

 

נכסי קריירה הינם מבין הנכסים הכלכליים החשובים והמשמעותיים ביותר שרוכש האדם בחייו. נכסי קריירה הינם נכסים שאינם נראים לעין וערכם אינו נמדד על פי הקריטריונים הרגילים (כגון דירה, רכב, חשבון בנק, זכויות פנסיה וכדומה), אלא המדובר למעשה ב"כושר ההשתכרות" של אדם. נכסי קריירה משקפים את העליה ב"יכולת ההשתכרות" של אדם עקב לימודים, רכישת מקצוע, רכישת תואר, יצירת מוניטין (שם טוב) וכדומה

 

זהו אחד מהנכסים החשובים והמשמעותיים ביותר מבחינה כלכלית אצל מרבית האנשים. כאשר מדובר בבני זוג, לא אחת מקריב צד אחד את התפתחותו המקצועית והכלכלית האישית (קרי: כושר השתכרותו האישי) לטובת התפתחותו המקצועית והכלכלית האישית של בן/בת זוגו. חלוקה זו נעשית בדרך כלל מתוך תפיסת הקשר הזוגי כ"יחידה כלכלית משותפת" בה בן זוג אחד ממונה על פיתוח פוטנציאל ההשתכרות האישי הגלום בו ואילו בן הזוג השני ממונה על שיחרור בן הזוג הראשון מן הצורך לנהל את משק הבית ולגדל את הילדים כדי לאפשר לו לפתח את הקריירה שלו. דהיינו: על פי תפיסה זו המדובר כאן ב"מאמץ משותף" של שני בני הזוג לקיים חיי משפחה ולהשתדרג כלכלית בעת ובעונה אחת. כפי שניסח זאת שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט ריבלין בעניין בע"מ 4623/04 פלוני נ' פלונית:

 

"בני זוג עשויים לוותר על השכלה או על משרה, לעבוד או ללמוד שעות מעטות יותר, להקריב פוטנציאל לקידום ואף לוותר לחלוטין על קריירה, כל זאת כדי שיוכל בן הזוג האחר להתפתח בעצמו, למען טובתו- שלו, למען טובתו של הקשר הזוגי ולמען טובתה של המשפחה".

 

חלוקת הרכוש בין בני זוג

 

ככלל, המשפט הישראלי מכיר בזכותו של בן זוג במחצית הנכסים שנצברו על ידי מי משני בני הזוג במהלך תקופת הנישואין, (למעט מספר יוצאים מן הכלל). הדברים נכונים בין אם המדובר בבני זוג שחלה עליהם "הלכת השיתוף", (בני זוג אשר נישאו לפני 1.1.1974), ובין אם המדובר בבני זוג שנישאו החל מיום 1.1.1974 ואילך ואשר חל עליהם הסדר איזון המשאבים מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג. ומה בנוגע לנכסי קריירה? האם גם בהם רואה המשפט הישראלי נכסים שיש לחלק בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין?

 

נכסי קריירה כנכסים ברי איזון

 

בעבר, ועד לפני מספר שנים בלבד, המשפט הישראלי לא הכיר בנכסי הקריירה כבנכסים שיש לחלק בין בני הזוג. מצב משפטי זה יצר חוסר איזון וחלוקה בלתי שיוויונית בין בני הזוג. בן הזוג שצבר תארים, פיתח קריירה משגשת וצבר מוניטין בתחומו במהלך שנות הנישואין, יצא מקשר הנישואין כשידו על העליונה מבחינה כלכלית שכן יכולת השתכרותו גדלה לאין שיעור מיכולת השתכרותו של בן הזוג השני. בן הזוג השני, אשר הקריב את פיתוח הקריירה שלו לטובת גידול הילדים וניהול משק הבית המשותף, נותר לנהל את חייו העצמאיים כשכושר נמוך לעין שיעור מזה של בן זוגו הקרייריסט.

 

הנימוקים שעמדו ביסוד אי הכרת המשפט הישראלי בנכסי הקריירה כבנכסים ברי חלוקה מקורם בשתי תפיסות מנחות: האחת מקורה בגישה על פיה המדובר בנכסים אישיים שאינם נפרדים מהאדם עצמו ועצם ההכרה בהם לשני בני הזוג כמוה כשעבוד בן - זוג אחד למישנהו. השניה התמקדה בקושי הקיים בעצם הערכת שוויים הכספי המדוייק של נכסי הקריירה.

 

יחד עם זאת, בשנים האחרונות ניכרת מגמה ברורה בבתי המשפט בישראל ליצירת שיוויון בחלוקת המשאבים בין בני הזוג ומתוך כך צמחה גם ההכרה בנכסי הקריירה כבנכסים ברי חלוקה ואיזון בין בני הזוג. ביום 26.8.2007 ניתן פסק דינו התקדימי של בית המשפט העליון (בע"מ 4623/04) בו נקבע לראשונה בישראל כי, ככלל, יש לכלול "נכסי קריירה" שצבר בן זוג במהלך הנישואין, כנכסים ברי חלוקה בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין. (פסה"ד ניתן על ידי המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופט אליעזר ריבלין, אליו הצטרפו כבוד השופטים מרים נאור ואליקים רובינשטיין).

 

שם ( בע"מ 4623/04) דובר ברואה חשבון עצמאי שהיה נשוי לאשתו בשנים 1971-1999. האשה עבדה כיועצת חינוכית ובמהלך שנות הנישואין נוצרו בין שני בני הזוג פערי שכר משמעותיים. בשנת 1997 המחזור השנתי של הבעל הסתכם בכ-800,000 שקל והמוניטין של משרדו הוערך בסך של 700,000 ש"ח נוספים, שהשתכרות האשה עמדה על סך חודשי נמוך יותר באופן משמעותי. בפסק דין תקדימי זה נקבעו היתדות להלכות המתפתחות במשפט הישראלי ביחס לנכסי הקריירה וכדלקמן:

 

א. נכסי קריירה הינם נכסים ברי איזון.

 

על פי גישתו של כבוד השופט ריבלין, הקריירה של הפרט בתא המשפחתי לא נועדה אך ורק לשם העצמת הערך האינדיווידואלי של בן הזוג האוחז בה אלא לשם העצמת הערך הקולקטיבי של המשפחה בכללותה. לפיכך, קבע כבוד השופט ריבלין, אין סיבה שלא להחיל את ההיגיון הגלום בחזקת השיתוף גם על נכסי קריירה, וכלשונו:

 

"הלכת השיתוף מורה אותנו כי בני זוג המקיימים חיי זוגיות תקינים - נכס שרכשו במאמץ משותף חזקה שהוא שייך לשניהם בחלקים שווים. לאור הדברים שאמרנו, והדברים שעוד נאמר, איננו רואים טעם של ממש מדוע - על דרך הכלל - לא להחיל את ההיגיון הגלום בחזקה זו גם על ההנאה מ"נכסי קריירה". ברי כי המונחים "שיתוף" "בעלות" אינם חלים במלא היקפם על "נכסי קריירה". אין בן הזוג האחד בבחינת "בעלים" של מקצת מכושר ההשתכרות של בן הזוג האחר. ענייננו אינו בהחלת חזקת השיתוף כפשוטה, אלא בבחינת התוצאה הנובעת מן ההיגיון הגלום בה ביחס ל"נכסי הקריירה". כפי שעוד יוסבר, לפי דרכה של הלכת השיתוף, אין לשלול מבן הזוג האחד את חלקו בפירות נכסי הקריירה של בן הזוג האחר, זאת בעבור התמיכה והעזרה שהוא העניק לו, לאמור: בעבור חלקו של הקשר הזוגי בשיפור כושר השתכרותו".

 

ב. ההכרה בנכסי הקריירה כבנכסים ברי חלוקה איננה משעבדת את בעל הנכס לבן/בת זוגו.

 

כבוד השופט ריבלין דחה את טענת הבעל כי על ידי ההכרה בנכסי הקריירה כנכסים ברי חלוקה, הוא ישועבד לגרושתו ויחוייב להוסיף לעבוד עבורה. לגישת כבוד השופט ריבלין החלת הלכת השיתוף על נכסי הקריירה לא תשעבד את הבעל לגרושתו, לא תמנע ממנו לפרוש לגמלאות או להסב את מקצועו, אלא שאם הוא ייהנה מפירות נכסי הקריירה שצבר במהלך הנישואין, גם גרושתו תהא זכאית להנות מהם.

 

ג. אין המדובר בחלוקה של נכסים עתידיים שטרם באו לעולם.

 

כבוד השופט ריבלין דחה את טענות הבעל, לפיהן מדובר בחלוקת נכסים עתידיים שטרם באו לעולם. על פי גישת כבוד השופט ריבלין, המדובר בנכס קיים שכבר נצבר במהלך תקופת הנישואין ורק פירותיו הם עתידיים.

 

ד. גם אם ההכרה בנכסי הקריירה כברי איזון עלולה לגרום להמשך הקשר הכלכלי בין בני הזוג הפרודים אין בכך כדי לשלול את הזכות לאיזונם.

 

כבוד השופט ריבלין הכיר בחשיבות הצורך להביא לפירוק מלא וסופי של הקשר בין בני הזוג. יחד עם זאת, לשיטתו,

 

"קושי זה נוגע בעיקרו לשיטת השיפוי ולא לעצם הזכאות"

 

ה. היקף האיזון

 

האיזון יעשה אך ורק ביחס לפער ההשתכרות שנוצר בין בני הזוג תוך כדי מהלך תקופת הנישואין ועקב הנישואין. היכולת הטיבעית והכישרון האישי של בן הזוג יוצאו מגדר האיזון דהיינו: יש להפחית מהפער שנוצר את התרומה הנובעת מכשרונו האישי של בן הזוג וכן את התרומה שנוצרה עוד לפני קשר הנישואין ולאחריו.

 

ו. אלמנטים נוספים שיובאו בתחשיב האיזון

 

משך הנישואין, גיל בני הזוג, הפרשי השכר, אופק השתכרותם, רמת ההשכלה, צבירת הנסיון והמוניטין וכן, מידת הוויתור שעשה בן הזוג האחר. שם (בע"מ 4623/04) נקבע כי כושר ההשתכרות הגבוה של הבעל נרכש עקב מאמץ משותף של שני בני הזוג כאשר האישה תרמה למאמץ המשותף בכך ששיחררה את הבעל מדאגה למשק הבית ולגידול הילדים ואפשרה לו לפתח את הקריירה שלו כרואה חשבון עצמאי.

 

ז. שיטת חישוב הערכת שווי נכסי הקריירה

 

כבוד השופט ריבלין הותיר את כללי ההערכה, החלוקה והאיזון להיקבע בהתאם לכל מקרה ומקרה ונסיבותיו הספציפיות.

 

ח. אופן התשלום

 

לגישתו של כבוד השופט ריבלין, מקום שהדבר אפשרי, שיטת התשלום החד פעמי עדיפה על תשלומים עתיים אך אינו קובע מסמרות בעניין זה. יתכנו מקרים בהם כדי למנוע הטלת נטל כלכלי כבד מנשוא על בן הזוג המשלם, ניתן לחלק את התשלום למספר תשלומים קבועים מראש. במקרה הנדון, ביטל בית המשפט העליון את התשלום העתי- חודשי שנקבע על ידי בית המשפט לענייני משפחה ופסק לטובת האשה תשלום חד פעמי בסך 250,000 ש"ח שישולם על ידי הבעל הגרוש בשלושה תשלומים. היתרון בשיטת התשלומים העיתיים - אפשרות להתאמת גובה התשלום לשינויים בחייו ובכושר השתכרותו של בן הזוג המשלם. היתרון בשיטת התשלום החד פעמי - מתן מענה לחשיבות הרבה בנסיבות הגירושין להפרדה סופית ומלאה בין בני הזוג. שיטת התשלום החד פעמי יוצאת מנקודת הנחה שבן הזוג המשתכר ימשיך לעבוד.

 

התפתחות הפסיקה בישראל

 

לאחר מתן פסק הדין התקדימי של בית המשפט העליון (בע"מ 4623/04) בשנת 2007, המשיכו בתי המשפט בישראל, לרבות בתי הדין הרבניים, לפתח את ההלכות המכירות בנכסי הקריירה כבנכסים ברי חלוקה בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין.

 

בעניין ע"מ (חיפה) 740/08 פלוני נ' פלונית, (החלטה מיום 6.11.2008) יושמה הילכת בע"מ 4623/04 על דרך ההשוואה ונקבעה זכותה של בת הזוג ב"נכסי הקריירה" של בן זוגה שנצברו על ידו שעה שהיא התמקדה בגידול הבנות, בטיפול במשק הבית ובצרכי המשפחה לצד עבודתה לעזרת בעלה ואביו בעסק משפחתי. בית המשפט התייחס לזכות בת הזוג ב"נכסי הקריירה" של בן זוגה כעל "נזק" כלכלי שנגרם לה כתוצאה מפקיעת הנישואין בגינו על הבעל לפצותה. בית המשפט הכיר בקושי הגלום בהערכת ה"נזק" וקביעת גובה הפיצוי בהתאם וקבע: "בדומה להערכת נזק שאינו נזק ממון בדיני הנזיקין, הקושי בהערכת הנזק אינו מאייינו ויש מקום שבית המשפט יעריך את גובה הפיצוי על דרך האומדנא תוך שנלקחים בחשבון מאפיינים שונים של בני הזוג, אופיו של הקשר הזוגי ושאר נתונים רלוונטים אשר שילובם יכל ללמד על גובה הפיצוי הראוי. בין אלו ניתן למנות את משך תקופת הקשר הזוגי, גילם של בני הזוג, תרומתה של בת הזוג להתפתחותו המקצועית של בן הזוג, ולחוסן הכלכלי של המשפחה, אופק ההשתכרות של בני הזוג, צבירת נסיון ועוד כהנה".

 

בית המשפט פסק לאשה פיצויים בסך של 200,000 ש"ח בגין חלקה ב"נכסי הקריירה" של בן זוגה. גם בתי הדין הרבניים הכירו בנכסי הקריירה כבנכסים ברי איזון. בעניין שנדון בבית הדין הרבני הגדול - פלוני נ' פלונית, פסק דין שניתן ביום 3.6.2009 - בית הדין הרבני הגדול הכיר בהלכה לפיה יש לחלק את "נכסי הקריירה" שנצברו על ידי אישה במהלך הנישואין (כמשפטנית וכמורה מוסמכת). בית הדין הרבני קבע שהערכת שווי נכסי הקרירה שנצברו על ידי האישה במהלך הנישואין תתבצע על ידי אקטואר, שדמי הלימוד ששולמו על ידי הוריה של האישה ינוכו מהשווי וכי הבעל יקבל מחצית מהיתרה.

 

מקרים בהם נדחתה תביעת בן/בת הזוג לזכויות ב"נכסי הקריירה" של הצד השני.

 

יודגש כי מאז הילכת בע"מ 2623/04, גם במקרים בהם דחה בית המשפט טענת צד לזכויות ב"נכסי הקריירה" של הצד השני, הטענה נדחתה על בסיס ותוך יישום הילכת בע"מ 2623/04 המכירה ב"נכסי הקריירה" כבנכסים ברי איזון עם פקיעת הנישואין. הטענות בדבר הצורך לאזן בין בני הזוג את נכסי הקריירה נדחו באותם מקרים בנימוק שבאותם מקרים ספציפיים לא התקיימו התנאים המחייבים את חלוקת נכסי הקריירה בין שני בני הזוג.

 

בעניין תמ"ש (ים) 27170/06 ו' א' ואחרים נגד ו' א' דחה בית המשפט תביעתה של אישה את מחצית זכויות המוניטין והקריירה של בעלה - במאי, מחזאי ושחקן מצליח. בפסק הדין מיום 25.1.2009 דחה כבוד השופט איתי כץ מבית המשפט לענייני משפחה בירושלים את תביעת האישה בקובעו שהאישה לא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח כי המוניטין שנצבר על ידי בעלה במהלך הנישואין נצבר מעבר למוניטין שרכש בזכות כשרונו האישי (שהוא נכס שהביא עמו לנישואין), ולא הוכיחה כי המוניטין של בעלה נרכש במאמץ משותף במהלך החיים המשותפים. כמו כן נקבע על ידי בית המשפט במקרה זה כי האישה לא הוכיחה שהתפתחותו המקצועית של בעלה נעשתה והתאפשרה הודות לוויתור מצידה על הקריירה של עצמה, מה גם, שלא התקיים פער משמעותי בהשתכרות בין הצדדים.

 

חשוב לזכור שאין המדובר בזכות לאזן את היכולת הכלכלית של בני הזוג עם פקיעת הנישואין מכח עקרונות השיוויון בכל מחיר אלא, ראשית יש לבדוק את הגורמים שהביאו לאי השיוויון ורק בהתאם לכך תיבחן הזכאות. בעניין תמ"ש (ת"א) 85651/97, פסק דין שניתן על ידי כבוד השופטת טובה סיוון מבית המשפט לענייני משפחה באזור תל אביב, נדחתה תביעת אישה לזכותה ב"נכסי הקריירה" של בעלה בשל מספר נימוקים. שם נקבע כי למעשה, האישה גרמה נזק להשכרותו של הבעל ולמוניטין שלו, כי היא לא ויתרה על קידומה שלה בקריירה משלה, כי היא אכן גידלה את הילדים וטיפחה את הבית אך עשתה זאת מתוך בחירה ותוך כדי כך, השכילה להתקדם עם השנים בעבודתה. כבוד השופטת סיוון מתריעה בפסק הדין מהכרה סוחפת בזכות לאיזון "נכסי הקריירה" בטענה שהדבר עלול להביא לכפל תשלומים לבת הזוג וליצירת תוצאה בלתי צודקת ובלתי מוצדקת.

 

המדובר במגמה המצויה עדיין בחיתוליה לעומת ההלכות הממוסדות הקיימות בארה"ב מזה שנים רבות

 

הכרת המשפט הישראלי בנכסי הקריירה כבנכסים ברי איזון עם פקיעת הנישואין הינה מגמה מבורכת. ההחלטה על פיה, צד אחד ישקיע בפיתוח כושר השתכרותו והצד השני יאפשר לו זאת על ידי השקעת מרצו וזמנו בניהול התא המשפחתי תוך וויתור על פיתוח כושר השתכרותו האישי היא בדרך כלל החלטה משותפת המתקבלת בהסכמה ותוך שיתוף פעולה בין בני הזוג. עם פקיעת הנישואין, על שני בני הזוג לשאת בהשלכות החלטתם המשותפת ולהגיע לאיזון צודק והגיוני.

 

יחד עם זאת, המדובר במגמה הנמצאת בישראל בחיתוליה. המהפכה במצב המשפטי בישראל הינה יציר בלבד. השינוי אינו מעוגן בחוק או בהלכה המחייבת את כל השופטים הדנים בסוגיות אלו ולפיכך, ההכרעה השיפוטית תלויה, בין היתר, בתפיסתו ובהשקפת עולמו האישית של כל שופט. ההלכות בסוגיה זו מתפתחות בקצב מסחרר ובתי המשפט בישראל נדרשים, מידיי יום, להתמודד עם סיטואציות מורכבות וייחודיות חסרות תקדים בישראל.

 

לאור העובדה שהמדובר במגמה הנמצא בחיתוליה אך מתפתחת בקצב מסחרר, נודעת חשיבות יתרה להכרת ההלכות הממוסדות בנושא זה כפי שהן קיימות, מזה שנים רבות, בארצות הברית. סוגיית איזון "נכסי הקריירה" בין בני זוג הינה סוגיה ש"התבשלה", פותחה ולובנה היטב, במשך עשרות שנים, בין כתלי בתי המשפט שבמדינות ארצות הברית ואף עוגנה בחלק ממדינות ארצות הברית בחקיקה ספציפית. רוב, אם לא כל הנושאים בהם מתחבטים לראשונה בתי המשפט בישראל כבר נבחנו, לובנו וגובשו להלכות ממוסדות ומוכרות במערכת המשפט האמריקאית. לפיכך, רצוי ואף מומלץ לכל מי שעוסק בנושא זה להכיר את ההלכות ה"מבושלות" וה"בשלות" הנהוגות מזה שנים רבות בתחום זה בבתי המשפט שבארצות הברית.

 

הפסיקה בארה"ב

 

כמו בישראל הרי שגם ברוב מדינות ארה"ב מקובלת חלוקה שיוויונית של הרכוש שנצבר על ידי בני הזוג במהלך תקופת הנישואין וגם בארה"ב מוכרת התפיסה על פיה חלוקה שיוויונית אין משמעותה חלוקה שווה בהכרח. ( "Equitably does not mean equally""). להבדיל מהמצוי במדינת ישראל, ברוב מדינות ארצות הברית, הקריטריונים הספציפיים על פיהם תיעשה חלוקת הרכוש בין בני הזוג מוסדרים בחקיקה. במדינת ניו יורק, למשל, קובע החוק הרלוונטי (Domestic Relation Law) שלושה -עשר (13) פרמטרים ספציפיים שעל בית המשפט לבחון בבואו לדון ולהכריע בשאלת חלוקת הרכוש ,(כל הרכוש, ולא רק נכסי הקריירה) בין בני זוג, ואלו הם:

 

- ההכנסה והרכוש שהיה לכל אחד מן הצדדים ביום הנישואין וביום הגשת התביעה לגירושין.

- אורך תקופת הנישואין, הגיל ומצבו הבריאותי של כל אחד מן הצדדים.

- הצורך של ההורה המשמורן להחזיק או להיות הבעלים של בית המגורים ולהשתמש או להיות הבעלים של תחולתו.

- אובדן זכויות בירושה ובפנסיה עקב פקיעת הנישואין מיום פקיעת הנישואין.

- פסיקת מזונות אשה. (בניו יורק, ובשאר מדינות ארה"ב, להבדיל מבישראל, אישה בעיקרון זכאית למזונות אישה גם לאחר פקיעת הנישואין).

- כל התרומות הישירות או העקיפות של בן הזוג שאיננו רשום כבעלים, לרבות על ידי תרומותיו כהורה, כבן זוג וכמנהל משק בית, לרכישת בית המגורים, הקריירה או הפוטנציאל הגלום בקריירה של בן הזוג השני.

- הנזילות או אי הנזילות של רכוש בני הזוג.

- הנסיבות העתידיות הסבירות של כל אחד מבני הזוג.

- הקושי בהערכת שוויים של נכסים וזכויות והיכולת הכלכלית לשמור על נכס כזה חופשי מתביעות והתערבויות מטעם הצד השני. (המדובר במיוחד בנכסים עסקיים).

- ההשלכות המיסויות על כל צד.

- העלמת או בזבוז נכסים על ידי מי מהצדדים.

- העברת נכסים או שיעבוד נכסים ללא קבלת תמורה הולמת כ"הכנה לתביעת הגירושין".

- כל אלמנט נוסף שבית המשפט יכריז עליו באופן במפורש כאלמט שיש לכלול בין הפרמטרים שיש בהם להשפיע על חלוקת הרכוש. (למשל שאלת ה"אשם" בגירושין).

 

יש לשים לב לכך שלמרות שהפרמטרים השונים אותם על בית המשפט לקחת בחשבון בבואו להכריע בשאלת חלוקת הרכוש בין בני זוג מוסדרים בחקיקה, עדיין נותר בידי בית המשפט שיקול דעת רחב וגמישות מרובה ביחס למשקל שבית המשפט יכל לייחס לכל אחד מהפרמטרים הנ"ל. יחד עם זאת, בעת מתן ההחלטה, השופט מחוייב להתייחס לכל אחד מהפרמטרים הנ"ל בגוף החלטתו.

 

הפרמטרים המוסדרים בחקיקה ביחס לחלוקת הרכוש בין בני זוג מיושמים גם על "נכסי הקריירה" שנצברו במהלך שנות הנישואין כגון תואר אקדמי, רישיון מקצועי, פרקטיקה מקצועית, עסק, שותפויות ומוניטין. בעוד שבתי המשפט בישראל התמודדו עד לא מזמן עם השאלה המקדמית: האם בכלל יש להכיר בנכסי הקריירה כבנכסים ברי איזון הרי שבמדינות ארצות הברית, שאלה זו הוכעה כבר לפני למעלה מ - 25 שנים. ראה למשל את פסק הדין המנחה בעניין אובריין משנת 1985 , (O'Brien v. O'Brien, 66 NY2d 576, 498 NYS2d 743 (1985) ) בו פסק בית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק, באופן חד משמעי, שאינו משתמע לשתי פנים ושאין עליו עוררין, שרשיון מקצועי שנרכש במהלך הנישואין הינו נכס משותף בר איזון בין הצדדים. מאז ההחלטה העקרונית בעניין אובריין, שניתנה לפני למעלה מ - 25 שנים, התמודדו בתי המשפט שבמדינת ניו יורק עם שאלות סבוכות ומורכבות ביחס לאופן שבו יאמד שווים של נכסי הקריירה, מהי שיטת החישוב המועדפת, מה כן יחשב כנכס קריירה בר איזון ומה הינו תוצר אישי של יכולתו של אדם ועל כן אין להחשיבו כנכס קריירה בר-איזון, מה מעמדו ומה ערכו של רישיון מקצועי שנשלל או שפג תוקפו, מהו היקף חובת הגילוי ביחס ל"נכסי הקריירה", (במיוחד כאשר מדובר בעסק או שותפות השייכת למספר אנשים וביניהם אחד מבני הזוג), מה הם יחסי הגומלין שבין הרשיון המקצועי והפרקטיקה המקצועית שהוקמה תוך מימושו (האם מדובר בשני נכסים נפרדים בעלי ערך עצמאי כל אחד או שמא עם הקמת הפרקטיקה נכס הרשיון התמזג ונבלע בתוך הפרקטיקה), מה דינו של רשיון מקצועי שהוכר גם במדינה אחרת, ועוד ועוד שאלות בהן התחבטו בתי המשפט בניו יורק תוך יצירת הלכות בשלות וממוסדות בתחום מורכב זה.

 

תחום נוסף ומורכב לא פחות עמו התמודדו בתי המשפט בארה"ב הוא אופן הערכת שוויין ואיזונן בין בני הזוג של אופציות שניתנו לאחד מבני הזוג במסגרת חבילת ההטבות שבמקום עבודתו. נושא סבוך זה המצדיק כתיבת מאמר בפני עצמו, יוזכר אף הוא להלן, בתמציתיות.

 

פרקטיקה מקצועית

 

ראשית וכאמור, על פי הדין החל במדינת ניו יורק, פרקטיקה מקצועית, (משרד עורכי דין, משרד רואי חשבון, קליניקה רפואית וכיוצ"ב) שהוקמה במהלך הנשואין היא רכוש משותף שיש לאזן בין בני הזוג. כמו כן, על פי ההלכות הממוסדות בני יורק, כאשר מדובר בפרקטיקה שהייתה קיימת עוד ערב הנישואין, הנכס המשותף שיש לאזנו בין בני הזוג עם פקיעת הנישואין הוא שווי עליית הערך של הפרקטיקה במהלך תקופת הנישואין.

 

אופן הערכת שוויה של פרקטיקה מקצועית והיקף חובת הגילוי

 

אין למעשה מחלוקת, במדינת ניו יורק, האם פרקטיקה מקצועית היא נכס בר איזון אם לאו. המחלוקת, בתוך בתי המשפט בניו יורק ובשאר מדינות ארה"ב היא לגבי השיטה החשבונית על פיה יש להעריך את שווי הפרקטיקה בכללותה (אם הוקמה בשנות הנישואין), או שווי עליית ערך הפרקטיקה במהלך שנות הנישואין, (אם הוקמה בטרם הנישואין).

 

בפסק הדין המנחה ברנס נגד ברנס שניתן בשנת 1994 על ידי בית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק, Burns v. Burns, 84 NY2d 369, 618 NY2d 761 (1994)), נקבע כי אין להגביל את הערכת שווי האינטרס שיש לשותף במשרד עורכי דין לבדיקת חשבון הכנסותיו מהמשרד אלא, יש לחייב את משרד עורכי הדין בגילוי מלא וכולל של הכנסות והוצאות כלל המשרד, כלל נכסי המשרד וכלל הזכויות, ההתחייבויות והתקבולים של המשרד, על מנת לאפשר לבן הזוג התובע את האיזון להעריך את מלוא הזכויות שיש לבן זוגו השותף במשרד עורכי הדין.

 

בפסקי דין מאוחרים יותר נדונו בהרחבה שיטות חישוב שונות להערכת שווי הפרקטיקה או האינטרס של בן הזוג בפרקטיקה מקצועית. בפסק הדין בעניין פינקלסון נגד פינקלסון, ( Finkelson v. Finkelson, 239 AD2d 174, 657 NYS2d 629 [1st Dept. 1997] ), הוערך חלקו של שותף במשרד עורכי דין על בסיס חשבון המשיכות והפנסיה של השותף וחשבון נכסי המשרד. ( The Withdrawal/Retirement Account and the Capital Account).

 

שיטות חישוב נוספות שהוכרו על ידי בתי המשפט בניו יורק ובשאר מדינות ארה"ב הן שיטת ה - Capitalization of Earnings Method ושיטת ה - Net Assets Method. שיטות אחרות בהם נעשה שימוש הן למשל השיטה בה נמדד ערך האינטרס שיש לשותף במשרד עורכי דין על פי הזכויות המגיעות למשפחתו עקב מותו בהתאם לקבוע בהסכם השותפות או שיטת ה - Excess Earnings Method המקובלת בקביעת גדילת שווי הפרקטיקה המקצועית בתקופה ספציפית (תקופת הנישואין). (ראה - דגלאס נ' דגלאס - Douglas v. Dauglas, 281 A.D.2d 709, 722, N.Y.S. 2d 87 [3rd. Dept. 2001] ).

 

בתי המשפט נותרו חלוקים ביחס לשאלות באיזה שיעור וביחס לאיזו תקופה של השתכרות יש לבסס את הערכת שווי האינטרס בפרקטיקה תוך יישום שיטות החישוב הנ"ל. תחום זה של הערכת השווי הכלכלי של פרקטיקה מקצועית וגזירת השווי הכלכלי של שותף בפרקטיקה מקצועית מצריך הכנה מרובה. יש לשקול ולאמוד בדקדקנות מרובה לא רק את אופי ורמת תרומתו של בן הזוג השני להתבססותה וגדילתה של הפרקטיקה המקצועית אלא, גם את המשתנים השונים המשחקים תפקיד מכריע בהערכת שוויה של הפרקטיקה כגון: מוניטין, שם טוב, הכנסות קיימות והכנסות עתידיות, הטבות לעובדים, זכויות, אופציות, התחייבויות, הוצאות, נכסים וכיוצא באלה משתנים שיש לקחת בחשבון לצורך הערכת שוויה של הפרקטיקה המקצועית.

 

הערכת שווים של תארים אקדמאים ורשיונות מקצועיים

 

בפסק הדין המנחה משנת 1985, בעניין אובריין נ' אובריין (O'Brien v. O'Brien, 66 NY2d 576, 498 NYS2d 743 (1985) ), נקבע באופן חד משמעי שרשיון מקצועי שנרכש במהלך הנישואין הינו נכס משותף בר איזון בין הצדדים. בית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק דחה את הטענה ש"רשיון מקצועי" איננו נכס ועל כן איננו יכל להיות נכס משותף בר איזון. בעניין מק'גאון נ' מק'גאון, משנת 1988, ( McGowan v. McGowan, 142 AD2d 355, 535 NYS2d 990 (1988)), נפסק, על בסיס הנימוקים שבעניין אובריין, שגם תואר אקדמאי ששנרכש במהלך הנישואין הוא נכס משותף בר איזון. ההלכות על פיהן הוכרו תארים אקדמאים ורשיונות מקצועיים כנכסים ברי איזון המשיכו להתפתח ומתוכן התפתח המושג "עליית כושר ההשתכרות" - Capacity Enhanced Earning המבטא למעשה את הנכס המשותף אותו יש להעריך ולאזן בין בני הזוג.

 

כך למשל נפסק שרופא בעל תואר ורישיון לעסוק ברפואה מברית המועצות שנרכש עוד בטרם נישואין, אשר רכש רישיון לעסוק ברפואה במדינת ניו יורק תוך כדי נישואין, רכש למעשה נכס משותף בר איזון ואשר יש להעריכו ידי השוואת יכולת השתכרותו כרופא בברית המועצות לעומת יכולת השתכרותו כרופא במדינת ניו יורק. (Lipovsky v. Lipovsky, 271 AD2d 658, 706 NYS2d 185 [2nd Dept. 2000] ).

 

יחסי הגומלין שבין שווי התואר האקדמי/הרשיון המקצועי ובין שווי הפרקטיקה המקצועית

 

מה קורה כאשר בן זוג רכש תואר אקדמי או רשיון מקצועי וגם הקים פרקטיקה משגשגת במהלך הנישואין? האם על בית המשפט להעריך ולאזן הן את שווי הרשיון המקצועי (אלמנט עליית כושר ההשתכרות) והן את שווי הפרקטיקה המקצועית או שמא, ערך הרשיון המקצועי מתמזג ו"נבלע" בתוך ערך הפרקטיקה המקצועית? לאורך כשבע שנים נהגו בתי המשפט בניו יורק לקבוע כי לאחר פרק זמן מסויים ערכו הייחודי של הרישיון המקצועי (או התואר האקדמי) התמזג ונבלע בתוך הפרקטיקה המקצועית ואין לראות בו יותר כב"נכס" בעל בפני עצמו. הלכה זו נדחתה בשנת 1995 על ידי בית המשפט לערעורים של ניו יורק בעניין מקספארון נ' מקספארון (McSparron v. McSparron, 87 NY2d 275, 639 NYS2d 265 (1995) ). פסק הדין בעניין מקספארון סקר בהרחבה את פסיקות בתי המשפט בשאלת הערכת שווי הרשיון המקצועי, הפרקטיקה המקצועית והקשר שבין השניים. פסק הדין הצביע על הסיטאציות הבעייתיות והתוצאות הבלתי אחידות אליהן הגיעו בתי המשפט השונים עקב החלת ויישום התיאוריה על פיה עם השנים, ערך הרשיון המקצועי "נבלע" בתוך ערך הפרקטיקה המקצועית.

 

בין היתר, סקר בית המשפט מקרים בהם הוחלט כי פרקטיקה בת שנתיים היא "צעירה" מידיי כדי להכיל בתוכה את ערך הרשיון המקצועי, או מקרים בהם ערך הרשיון לא התמזג עם הפרקטיקה כי בעל הרשיון סגר ופתח פרקטיקות במקומות שונים, (כך שרשיון שכבר נבלע בפרקטיקה הישנה קיבל ערך חדש ומחודש עם פתיחת הפרקטיקה החדשה). כמו כן, נדונו בפסק הדין מקרים בהם בתי המשפט הכירו בתיאוריית ההתמזגות ויחד עם זאת התייחסו ל"עליה בכושר ההשתכרות" עקב רכישת הרישיון המקצועי כאל רכיב בעל ערך העומד בפני עצמו. לפי שיטה זו , אגב, האפקט היחיד של תיאוריית המיזוג היה בכך שבתי המשפט השתמשו בשכר שהרוויח בעל הרשיון בפועל כדי לחשב את עליית כושר השתכרותו במקום להעריך את העלייה בכושר השתכרותו על פי הנתונים הסטטיסטיים צופי פני העתיד ביחס לבעל מקצוע דומה ממוצע.

 

בית המשפט בעניין מקספארון מתח ביקורת על תיאוריית ההתמזגות בציינו שעל פי תיאוריה זו, הרשיון מאבד את ערכו הייחודי כנכס בעל ערך שיש לאזנו בין בני הזוג דוקא במקרים בהם נכס זה אכן סייע בפועל בידי בעליו לפתח ולקדם את הקריירה האישית שלו. בית המשפט הביע דעתו שזה "מוזר" ו"בלתי הגיוני" לראות בנכס בר איזון כבנכס שלעיתים "נעלם" ולעיתים "חוזר לצוף מעל פני השטח" בשנית ומקבל ערך מחודש והכל בהתאם לתהפוכות הקריירה של בעל הרשיון. בית המשפט סירב בתוקף לקבל את ההשלכות של תיאוריית ההתמזגות על אובריין לפיהן ההכרה בערכו של הרשיון המקצועי כבנכס משותף בר איזון מוגבלת רק למקרים בהם הנכס (הרשיון) נרכש לאחרונה. בית המשפט קבע שצמצום כזה של הלכת אובריין הוא מנוגד לתפיסה העקרונית והשיוויונית על פיה יש לאזן בין הצדדים את כלל הנכסים שנצברו במהלך הנישואין.

 

בית המשפט בעניין מקספארן הכריע כי יש לבטל את תיאוריית ההתמזגות לטובת הגישה על פיה יש להכיר בערכו העצמאי של הרשיון המקצועי תוך הערכת שוויו באופן שימנע איזון כפול (או פיצוי כפול). דהיינו: עליית כושר ההשתכרות עקב קבלת הרשיון המקצועי ממשיכה להתקיים לאורך כל הדרך אך יתכנו מקרים בהם ערכה יהיה מינימאלי. דהיינו: כאשר הפוטנציאל הכלכלי הגלום ברישיון מוצה, במלואו או בחלקו, ערכו העצמאי של הרישיון אמנם ממשיך להתקיים אך שוויו עשוי להשתנות בהתאם לרמת מיצויו במקרים המתאימים.

 

שיטת החישוב

 

לאור הלכת מקספארון שיטת החישוב של שווי הרישיון המקצועי נעשית מורכבת יותר ככל שחולף יותר זמן מעת קבלת הרישיון ומיצויו בפועל של הפוטנציאל הכלכלי הטמון ברשיון. כאשר מדובר בהערכת שווי רשיון שהתקבל לפני זמן קצר יחסית, שיטת החישוב היא פשוטה ונעשית על ידי ההשוואה בין ההכנסה הממוצעת בוגר קולג' לאורך שנות העבודה העתידיות הצפויות לו לבין ההכנסה הממוצעת של אדם בעל רשיון מקצועי זהה לאורך שנות העבודה העתידיות הצפויות לו, כאשר מפחיתים את הערך הראשון מהערך השני ועורכים היוון לערכים עכשווים.

 

כאשר מדובר ברשיון שהתקבל לפני זמן רב יותר ובעל הרשיון כבר ניצל, ולו בחלקו, את הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, שיטת החישוב של העליה בכושר ההשתכרות תתבסס על הנתונים האישיים והעליה בפועל בשכרו של בעל הרשיון. כאשר בעל הרשיון הינו גם הבעלים של פרקטיקה יש לוודא שהערך שניתן לרישיוןן המקצועי לא יובא בחשבון בשנית בעת הערכת שווי הפרקטיקה.

 

במדינות ארה"ב ובמדינת ניו יורק בפרט, בהן מקובל לפסוק מזונות לבן/בת הזוג גם לאחר הגירושין, (המחושבים, בין היתר, בהתאם לרמת כושר ההשתכרות של בן הזוג המשלם), נודעת חשיבות יתרה לוודא שלא תיווצר כפילות תשלום נוספת על ידי פסיקת סכום מזונות גבוה יותר המגלם בתוכו את כושר ההשתכרות הגבוה של משלם המזונות עקב רכישת הרשיון המקצועי על ידו. Double Counting of Income)).

 

לסיכום, על ידי הכרה בערך הכלכלי העצמאי של הרשיון המקצועי ושל הפרקטיקה המקצועית והצורך באיזון ערכם בין הצדדים במסגרת איזון הנכסים, יש לשים לב שהערך של עליית כושר ההשתכרות העתידית לא ילקח בחשבון יותר מאשר פעם אחת, בין אם באמצעות הערכת שווי הפרקטיקה המקצועית, בין אם באמצעות הערכת שווי הרישיון או התואר ובין אם באמצעות פסיקת המזונות.

 

אופציות - Stock Options

 

כאמור, נושא המניות והאופציות כרכוש משותף בר איזון הינו נושא מורכב המצדיק כתיבת מאמר בפני עצמו. יחד עם זאת בהיות נושא זה נושא חדשני המתפתח במהרה בתחום הנכסים ברי האיזון בין בני זוג ואף נושק לסוגיות שמתחום "נכסי הקריירה", (במיוחד בבואנו להעריך שוויו של עסק או שוויה של חברה), בחרתי להזכירו, ולו בתמציתיות, במסגרת מאמר זה.

 

המדובר בנושא חדשני ובבפסיקה חדשנית המתפתחת במהרה ובצמוד לעולם ההיי-טק שצבר תאוצה רבה במהלך השנים האחרונות. אחד ממרכיבי התיגמול המקובלים בעולם ההיי-טק הוא רכיב המניות או האופציות הניתנות לאנשי ההיי-טק בחברה בה הם עובדים. אופציות הן זכויות שניתנות לעובד על ידי החברה לרכישת מניות החברה. האופציות יכולות להינתן לעובד החברה כתגמול עבור עבודה שביצע בעבר או כתמריץ לעבודה שיבצע בעתיד או, בעבור שניהם גם יחד. לאופציות יש "תקופת הבשלה" שרק עם סיומה ניתן לממש את האופציות ולא כל אופציה "מבשילה" ומגיעה לשלב המימוש. כמו כן, אופציות יכולות להיות שוות בעתיד כסף רב אך גם יכולות להיוותר בגדר נייר חסר ערך, בין היתר לאור התנודות החדות שבתעשיה זו. מכאן ברור הקושי הייחודי בהערכת שווי האופציות בבואנו לאזן בין בני זוג "אופציות" שנצברו על ידי מי מהם במהלך תקופת הנישואין.

 

בשנת 1997 נדרש בית המשפט לערעורים שבמדינת ניו יורק לשאלה: האם ועד כמה, זכויות מוגבלת במניות וזכויות לאופציות במניות החברה שניתנו לאחד מבני הזוג במקום עבודתו הינן נכסים משותפים איזון, כאשר הזכויות באו לעולם במהלך הנישואין אך הן מותנות בהמשך עבודתו של בן הזוג במקום העבודה לאחר פקיעת הנישואין.

 

בית המשפט בפניו נוהל המשפט קבע שלמרות שזכויות הבעל במניות החברה ובאופציות טרם הבשילו ואולי אף לעולם לא יבשילו, (תלוי אם ימשיך להיות מועסק על ידי החברה בה עבד או לא), הרי שמדובר בזכויות מוחשיות שניתנו לו במהלך הנישואין. אשר על כן, יש לראותן כנכסים משותפים ברי איזון. פסק הדין אושר על ידי בית המשפט לערעורים בניו יורק בשנת 1997 והפך לפסק הדין המנחה בסוגייה זו במדינת ניו יורק . ראה פסק הדין בעניין דג'זוס נגד דג'זוס643, 665 NYS2d 36 (1997) DeJesus v. DeJesus, 90 NY2d ). בנמקו את החלטתו, בית המשפט לערעורים של מדינת ניו יורק הכיר במתח שנוצר הן בין המניות שנרכשו תוך כדי הנישואין לבין אלו שנרכשו שלא במהלך הנישואין והן בין המניות שנועדו להישתלם בעבור העבודה לבין אלו שישתלמו בגין העבודה העתידית. בית המשפט קבע כי ביחס למניות שניתנו במהלך הנישואין בעבור עבודה שנעשתה כבר בעבר, יש לבודד את אלו המשתלמות בגין עבודה שנעשתה בטרם הנישואין ואלה המשתלמות בגין עבודה שנעשתה לאחר הנישואין. האופציות ששולמו בעבור עבודה שנעשתה במהלך הנישואין הן משותפות וברות איזון. באשר למניות שניתנו במהלך הנישואין כ"תמריץ" להמשך העבודה בעתיד, יש לבודד ביחס אליהן את התקופה שחלפה מיום נתינתן ועד ליום הגשת התביעה לגירושין. דהיינו: גם אופציות שניתנו במהלך הנישואין כתמריץ להמשך העבודה בעתיד הן נכס בר איזון בין בני הזוג ביחס לעבודה שנעשתה במהלך הנישואין.

 

המצב בישראל דומה. בתי המשפט בארץ בוחנים, בין היתר, האם האופציות ניתנו בגין העבודה בעבר או כתמריץ עתידי. אם האופציות ניתנו בעבור עבודת העבר והעבודה כבר בוצעה במהלך הנישואין הרי ברור שמדובר בנכס משותף בר איזון. יחד עם זאת, אופציות שניתנו בזמן הנישואין בעבור עבודה שנעשתה בטרם הנישואין, לא יחשבו כנכס משותף בר איזון.

 

כמובן שלאחר קבלת הכרעה ביחס לשאלה האם ואיזה חלק מהאופציות הספציפיות שברשות אחד מבני הזוג מהוות נכס משותף בר איזון, נותרת עדיין ההכרעה בשאלת שוויין הכספי של האופציות. מאחר וכאמור המדובר עתידית שהיא כמעט בלתי אפשרית נוכח התנודות החדות בשוק ההיי-טק , הפתרון הממומלץ והשכיח יותר, הן הארה"ב והן בישראל הוא לא להכריע בדבר ערכן העתידי של האופציות ולא לבצע את החלוקה והאיזון בעת הגירושין אלא להותיר אלמנט זה של חלוקת רכוש בין בני זוג ליום בו ימומשו האופציות בפועל.בין אם האופציות יהיו בעלות ערך רב בעת ההמרה/המימוש ובין אם יהיו בעלות ערך מועט או מחוסרות ערך כלל, הן יחולקו לערכן בעת המימוש בין בני הזוג.

 

הפתרון הפחות מומלץ ופחות מקובל, הן בארה"ב והן בישראל הוא למנות מומחה שיעריך את שווי האופציות (או עליית/ירידת ערך האופציות מיום הנישואין ועד לפקיעתם) על מנת שערך זה יחולק בין הצדדים. הקושי בשיטה זו הוא הבעייתיות בעצם הערכת שווי האופציות ובכל מקרה המדובר בהערכה בלבד, שעל פיה יבוצע האיזון בשעה שבפועל אותן אופציות עשויות להתגלות כשוות הרבה יותר או פחות בהרבה.

 

התמחות בתחום

 

המודעות, הן של השופטים והן המתדיינים, לכך כי גם נכסים בלתי מוחשיים הינם ברי איזון בעת פקיעת הנישואין צוברת תעופה. בתי המשפט בוחנים כל מקרה לגופו תוך יישום ופיתוח ההלכות ביחס ל"נכסי הקריירה" וביחס ל"אופציות". בני זוג העומדים להתגרש, חייבים לקחת בחשבון את שאלת "נכסי הקריירה" וה"אופציות" ולהיערך בהתאם, בין אם לשם זכייה במחצית מ"נכסי הקריירה" וה"אופציות" של בן הזוג השני ובין אם לשם התגוננות מפני טענה כזו מצד בן/בת הזוג. התעלמות מהתפתחות הפסיקה בתחום זה על ידי ניהול הליך גירושין שמרני, ללא בניית האסטרטגיה הנכונה וללא הכרת הפסיקה המתפתחת בארץ והמפותחת בארה"ב, עלולה להתגלות כטעות הרת אסון. אשר על כן, בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין המתמחה בחלוקת רכוש בלתי מוחשי ו/או בלתי ממומש בין בני זוג.

 

 

המידע המוצג באתר זה הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ או חוות דעת משפטית.

אנו שואפים לכך שהמידע יהיה מעודכן ונכון עם זאת איננו נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ביחס למידע שבאתר.

המידע בפירוש איננו מתייחס לנסיבות הספציפיות של מי מהקוראים.

אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי ספציפי הינכם מוזמנים להתקשר עמנו ישירות.

 

 

 

 

משרד עורכי דין דפנה זיס  |  רחוב מצדה 7, מגדל בסר 4, קומה 19  |  בני ברק, מיקוד 5126112  |  טל': 03-7366769  פקס: 03-6139966  |  דוא"ל: dlaw@dafnaziss.com

הפעל נגישות

בניית אתרים